Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Paweł Trzaska

Dział Spraw Studenckich
Centrum Wsparcia Dydaktyki
tel. (+48) 12 663 15 07
ul. Czapskich 4, pok. 8
e-mail: ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne

Pełnoletni studenci poniżej 26 roku życia podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny ubezpieczonych rodziców, dziadków lub małżonka. Aby student po ukończeniu 18 roku życia zachował prawo do ubezpieczenia zdrowotnego musi zostać zgłoszony przez członka rodziny. Np. w przypadku rodzica zatrudnionego na podstawie umowy o pracę studenta do ubezpieczenia zgłasza pracodawca rodzica na druku ZUS ZCNA. Dopiero w przypadku, gdy nie ma możliwości, aby student został zgłoszony do ubezpieczenia przez członka rodziny obowiązek ten przechodzi na Uczelnię. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek studenta.

Po ukończeniu 26 roku życia studenci nie posiadający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego mogą podlegać temu ubezpieczeniu z tytułu posiadania statusu studenta. W pierwszej kolejności podlegają oni jednak zgłoszeniu do ubezpieczenia z własnego tytułu (takiego jak zatrudnienie czy prowadzenie działalności gospodarczej), w kolejnej przez małżonka (o ile ten jest ubezpieczony), a w ostatniej kolejności zgłaszani są przez Uczelnię. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek studenta.

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty,
 • ważna legitymacja.

Studenci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport,
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
 • ważna legitymacja,
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Dział Spraw Studenckich, ul. Czapskich 4, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Studenci, którzy ukończyli pierwszy stopień studiów

Informacja dotyczy studentów i doktorantów po 26. roku życia.

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli pierwszy stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem ukończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Spraw Studenckich po immatrykulacji tj. po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 8 Rektora UJ z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenie NNW

Informacja o ubezpieczeniach studentów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) znajduje się na stronie Samorządu Studentów UJ