Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Jacek Zaprzalski

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, p. 21
31-007 Kraków
tel. (+48) 12 663 15 46
mail: jacek.zaprzalski@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Odesłanie do zewnętrznego portalu Programu MOST

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Informacje dla studentów UJ chcących wziąć udział w programie

Program MOST

PROGRAM MOST – Rekrutacja:

 1. Załóż konto i zaloguj się na platformie IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/).
 2. Wybierz uczelnię i kierunek/kierunki, które chcesz realizować w ramach Programu MOST.
 3. Wygeneruj, wydrukuj i podpisz wniosek z IRK MOST. Skan dokumentu wraz z ewentualnymi załącznikami wyślij na adres Koordynatora Uczelnianego UJ: jacek.zaprzalski@uj.edu.pl.
 4. Wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Dydaktyki.
 5. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany mailowo przez Koordynatora Uczelnianego.
 6. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK  i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 7. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów na platformie IRK MOST.
 8. Po zakwalifikowaniu się do Programu MOST sporządź Porozumienie o Programie Zajęć i uzyskaj akceptację Dziekana uczelni macierzystej, a następnie dostarcz je do Dziekana uczelni przyjmującej.
 9. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Karty Okresowych Osiągnięć uzyskaj od Dziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania.
 10. Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą certyfikat poświadczający udział w Programie.
 11. Po powrocie przedstaw swojemu Dziekanowi Kartę Okresowych Osiągnięć (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

UWAGA:

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna na wniosek studenta zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim. 

Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie!

Informacje dla studentów zakwalifikowanych na program MOST na UJ

 1. Osoba zakwalifikowana na studia w ramach programu MOST ma obowiązek podpisania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ, którego wzór dostępny jest na jej koncie w systemie IRK MOST. Wspomniany wzór można znaleźć również w załącznikach na dole strony oraz na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (UKK). POROZUMIENIE  powinno być podpisane w pierwszej kolejności przez Dziekana/Prodziekana Wydziału, na którym studiuje dana osoba, a następnie zaakceptowane przez Dziekana/Prodziekana Wydziału uczelni przyjmującej. Najbardziej pożądaną sytuacją jest zawarcie wspomnianego POROZUMIENIA jeszcze przed rozpoczęciem nauki w uczelni przyjmującej. Akceptacja programu przez Dziekana/Prodziekana uczelni przyjmującej może być dokonana już po przyjeździe na Program.

  Zgodnie z Regulaminem Programu MOST studenci mają możliwość wybierania przedmiotów w ramach danego kierunku lub kierunków pokrewnych prowadzonych na uczelni. Należy także pamiętać o uregulowaniu w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ sprawy zaliczania przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze bądź roku akademickim na uczelni macierzystej.

  Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach danego kierunku można znaleźć na stronie internetowej danej jednostki, w przypadku braku tych informacji na stronie należy skontaktować się z sekretariatem bądź koordynatorem w danej jednostce. Wykaz koordynatorów zamieszczono na końcu strony. Więcej informacji dotyczących sporządzania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ dostępnych jest pod adresem: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna/17-najwyzej/67-kilka-dobrych-rad-czyli-jak-sporzadzic-porozumienie-o-programie-zajec.

  W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.

 2. Student MOST nie musi posiadać karty egzaminacyjnej (chyba, że uczelnia macierzysta studenta tego wymaga). Obowiązującym drukiem poświadczającym zaliczenie wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej jest KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA, której wzór dostępny jest poniżej oraz na stronie UKK (nie wpisujemy zaliczeń do indeksu). Po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów Dziekan/Prodziekan Wydziału uczelni przyjmującej zatwierdza wspomniany dokument. Dokument ten jest podstawą zaliczenia semestru bądź roku na uczelni macierzystej.

 3. Studenci zakwalifikowani do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany WNIOSEK należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (ul. Gołębia 24, pok. 21, 31-007 Kraków):
  – do 18 września dla semestru zimowego lub roku akademickiego 2019/20 lub
  – do 31 stycznia dla semestru letniego.
  W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy do dokumentacji dołączyć kopię odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka.

  Informację o rozdziale miejsc będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 12 663 15 46:
  – od 25 września dla semestru zimowego lub roku akademickiego 2019/20 lub
  – od 10 lutego dla semestru letniego.

  Szczegółowe dane dotyczące domów studenckich UJ można znaleźć tutaj.

 4. Po sukcesywnym zakończeniu wymiany w ramach Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ, studenci otrzymują specjalny CERTYFIKAT poświadczający udział w Programie.

Dokumenty

Porozumienie o programie zajęć studenta

Aneks do Porozumienia o programie zajęć studenta

Karta okresowych osiągnięć studenta

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Koordynatorzy programu MOST

Wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim dla studentów programu MOST

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego