Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu MOST (amu.edu.pl).

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. W wymianie może uczestniczyć student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Informacje dla studentów UJ chcących wziąć udział w programie

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Załóż konto i zaloguj się na platformie: Internetowa Rekrutacja Kandydatów (amu.edu.pl)
 2. Wybierz uczelnię i kierunek/kierunki, które chcesz realizować w ramach Programu MOST. 
 3. Wygeneruj, wydrukuj i podpisz wniosek z IRK MOST. Skan dokumentu wraz z podpisem Dziekana i ewentualnymi załącznikami wyślij na adres joanna.hedrick@uj.edu.pl (a następnie w wersji papierowej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych) w terminie od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).
 4. Wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. 
 5. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany mailowo przez Koordynatora Uczelnianego. 
 6. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. 
 7. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów na platformie IRK MOST. 
 8. Po zakwalifikowaniu się do Programu MOST sporządź Porozumienie o Programie Zajęć i uzyskaj akceptację Dziekana uczelni macierzystej, a następnie dostarcz je do Dziekana uczelni przyjmującej. 
 9. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Karty Okresowych Osiągnięć uzyskaj od Dziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania. 
 10. Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą certyfikat poświadczający udział w Programie. 
 11. Po powrocie przedstaw swojemu Dziekanowi Kartę Okresowych Osiągnięć (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu). 

UWAGA: w trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna na wniosek studenta zapewnić miejsce w domu studenckim.

Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie!

Informacje dla studentów zakwalifikowanych na program MOST na UJ

 • Osoba zakwalifikowana na studia w ramach programu MOST ma obowiązek podpisania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ, którego wzór dostępny jest na jej koncie w systemie IRK MOST. Wspomniany wzór można znaleźć również w załącznikach na dole strony oraz na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (UKK). POROZUMIENIE powinno być podpisane w pierwszej kolejności przez Dziekana/Prodziekana Wydziału, na którym studiuje dana osoba, a następnie zaakceptowane przez Dziekana/Prodziekana Wydziału uczelni przyjmującej. Najbardziej pożądaną sytuacją jest zawarcie wspomnianego POROZUMIENIA jeszcze przed rozpoczęciem nauki w uczelni przyjmującej. Akceptacja programu przez Dziekana/Prodziekana uczelni przyjmującej może być dokonana już po przyjeździe na Program.

  Zgodnie z Regulaminem Programu MOST studenci mają możliwość wybierania przedmiotów w ramach danego kierunku lub kierunków pokrewnych prowadzonych na uczelni. Należy także pamiętać o uregulowaniu w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ sprawy zaliczania przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze bądź roku akademickim na uczelni macierzystej. 

  Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach danego kierunku można znaleźć na stronie internetowej danej jednostki, w przypadku braku tych informacji na stronie należy skontaktować się z sekretariatem bądź koordynatorem w danej jednostce. Wykaz koordynatorów zamieszczono na końcu strony. Więcej informacji dotyczących sporządzania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ dostępnych jest pod adresem: MOST (amu.edu.pl).

  W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ

 • Student MOST nie musi posiadać karty egzaminacyjnej (chyba, że uczelnia macierzysta studenta tego wymaga). Obowiązującym drukiem poświadczającym zaliczenie wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej jest KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA, której wzór dostępny jest poniżej oraz na stronie UKK (nie wpisujemy zaliczeń do indeksu). Po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów Dziekan/Prodziekan Wydziału uczelni przyjmującej zatwierdza wspomniany dokument. Dokument ten jest podstawą zaliczenia semestru bądź roku na uczelni macierzystej. 
 • Studenci zakwalifikowani do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Odpowiedni wniosek można złożyć za pośrednictwem Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) po otrzymaniu danych do pierwszego logowania z jednostki przyjmującej na UJ. W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy przesłać odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka na adres iso@uj.edu.pl tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji do Programu MOST.
 • Po zakończeniu wymiany w ramach Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ, studenci otrzymują CERTYFIKAT poświadczający udział w Programie. 

Dokumenty

Porozumienie o programie zajęć studenta

Aneks do Porozumienia o programie zajęć studenta

Karta okresowych osiągnięć studenta

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Koordynatorzy Programu MOST

Kontakt

Joanna Hedrick

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Ingardena 6, p. 1.19 (wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel.: +48 12 663 26 76
e-mail: joanna.hedrick@uj.edu.pl