Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy dyscyplinarne

Student/doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta/doktoranta.

W sprawach dyscyplinarnych studentów/doktorantów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich i studentów/doktorantów uczelni, w trybie określonym w statucie.

Zawiadomienie o naruszeniu przez studenta/doktoranta przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez nich czynów niegodnych studenta/doktoranta można złożyć do Prorektora UJ ds. Dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem Dziekana wydziału, Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Prorektor UJ ds. dydaktyki po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez studenta/doktoranta przewinienia dyscyplinarnego może:

  • skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw studentów i doktorantów UJ z poleceniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów umarza postępowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie(postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów/doktorantów). Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć wniosek do Rektora o wymierzenie kary upomnienia.
  • za przewinienie mniejszej wagi rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu studenta lub jego obrońcy.

Komisja Dyscypliarna dla Doktorantów na kadencję 2016 –2020

Odwoławcza Komisja Dyscypliarna dla Doktorantów na kadencję 2016 –2020

Wzór wniosku o wszczecie postępowania wyjasniającego