Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy dyscyplinarne

Student/doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta/doktoranta.

W sprawach dyscyplinarnych studentów/doktorantów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich i studentów/doktorantów uczelni, w trybie określonym w statucie.

Zawiadomienie o naruszeniu przez studenta/doktoranta przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez nich czynów niegodnych studenta/doktoranta można złożyć do Prorektora UJ ds. Dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem Dziekana wydziału, Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Prorektor UJ ds. dydaktyki po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez studenta/doktoranta przewinienia dyscyplinarnego może:

  • skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw studentów i doktorantów UJ z poleceniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów umarza postępowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie(postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów/doktorantów). Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć wniosek do Rektora o wymierzenie kary upomnienia.
  • za przewinienie mniejszej wagi rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu studenta lub jego obrońcy.

Rzecznicy dyscyplinarni 2021-2024

Komisja Dyscypliarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

Odwoławcza Komisja Dyscypliarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów i ich zastępcy

Wzór wniosku o wszczecie postępowania wyjasniającego