Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student/doktorant
będący rodzicem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tok studiów

Wykaz przepisów regulujących tok studiów studentów-rodziców oraz doktorantów-rodziców.

Regulamin UJ – studentki/studenci będący rodzicami

REGULAMIN

Reguluje on m.in.:

 • Zasady odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. O taki tryb mogą się ubiegać w szczególności studenci/ studentki będący rodzicami.
 • Zasady przyznawania urlopów od zajęć.

Analogiczne postanowienia zostały zawarte w:

 1. REGULAMINIE dotyczącym osób rozpoczynających studia od 1.10.2012, który wszedł w życie 1.10.2012 r., (por. §30 ust. 6 (urlop dziekański) oraz §24 i nast. (indywidualny tok studiów)).
 2. REGULAMINIE dotyczącym osób kontynuujących studia rozpoczęte przed 1.10.2012 r., (por. §29 ust. 5 (urlop dziekański) oraz §23 i nast. (indywidualny plan studiów i program kształcenia)).

Regulaminy dotyczące studentów można pobrać TUTAJ

Regulamin UJ – doktorantki/doktoraci będący rodzicami

REGULAMIN

Reguluje on m.in.:

 • Przedłużenie (na wniosek doktoranta) okresu odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.
 • Zasady otrzymywania pomocy materialnej przez doktorantów korzystających z przedłużenia okresu odbywania studiów.

Regulaminy dotyczące doktorantów można pobrać TUTAJ

Dokumenty regulujące sprawy studentek/studentów lub doktorantek/doktorantów będących rodzicami

Przepisy wspólne dla osób będących na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranckich

 • Zasady korzystania z Pokoju Przyjaznego Rodzicom w Instytucie Pedagogiki UJ.
 • Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2014/2015 TUTAJ
 • Zasady ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny – studenci TUTAJ
 • Zasady ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny – doktoranci TUTAJ
 • Regulamin przyznawania zapomóg z budżetu Fundacji „Bratniak" TUTAJ