Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Uchwała nr 47/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 (Uchwała obowiązuje do dnia 30.09.2020 r., została zaakceptowana przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Uchwałą nr 5/2020 z dnia 24 maja 2020)

Uchwała nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Załącznik do Uchwały - tekst jednolity Regulaminu studiów

Uchwała nr 20/III/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  

Regulation for studies English translation consolidated text of 2021 

Przeniesienie

Student może przenieść się na inną uczelnię wyższą po zgłoszeniu dziekanowi zamiaru przeniesienia i wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów.

  1. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia na Uniwersytecie, jeżeli uzyskane na innej uczelni efekty uczenia się umożliwiają wpisanie go na co najmniej drugi rok studiów na Uniwersytecie.
  2. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia pierwszego stopnia albo jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie pod warunkiem spełnienia zasad rekrutacji obowiązujących na Uniwersytecie w danym roku akademickim.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 student ma obowiązek przedłożyć dziekanowi wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i przebieg studiów.
  4. W przypadku zmiany kierunku studiów w ramach Uniwersytetu ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 5. Szczegółowe warunki i zasady przeniesienia z innej uczelni oraz zmiany kierunku studiów w ramach Uniwersytetu określa rada wydziału. Przepis § 11 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą tok studiów.

Skala ocen na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Skala dla wszystkich ocen w Uniwersytecie Jagiellońskim to 2,00–5,00.

Środki odwoławcze: zastrzeżenia, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Od rozstrzygnięć dziekana lub osoby upoważnionej przez Rektora podejmowanych w indywidualnych sprawach studentów na podstawie niniejszego Regulaminu, przysługują zastrzeżenia do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie Rektora jest ostateczne.

Od decyzji dziekana działającego z upoważnienia Rektora UJ w sprawie skreślenia z listy studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wzór zastrzeżeń

W celu ujednolicenia i usprawnienia procedury dotyczącej składania przez studentów środków odwoławczych do Prorektora UJ ds. dydaktyki od decyzji/rozstrzygnięć Dziekana lub osoby upoważnionej przez Rektora do wydawania rozstrzygnięć na podstawie Regulaminu studiów, uprzejmie informujemy, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy/zastrzeżenia do Prorektora UJ ds. dydaktyki – prof. dra hab. Armena Edigariana:

  • należy złożyć NA PIŚMIE w jednostce prowadzącej tok studiów ( lub przesłać pocztą na adres tej jednostki – o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) albo za pośrednictwem systemu ePUAP
  • powinien być podpisany przez studenta czytelnym, odręcznym podpisem,
  • powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko studenta, nr albumu (ewent. kierunek studiów, rok studiów), adres do korespondencji w Polsce, żądanie wraz z uzasadnieniem merytorycznym – całkowity opis sprawy (przykładowy wzór powyżej),
  • powinien zawierać kompletną dokumentację sprawy, a więc niezbędne jest dołączenie przez studenta kopii negatywnej decyzji, karty przebiegu studiów, a także wszelkich innych dokumentów, mogących stanowić dowód w sprawie,
  • środek odwoławczy należy złożyć w sekretariacie instytutu lub wydziału (jeżeli jednostką prowadzącą tok studiów dla danego kierunku jest wydział); można je również złożyć w Sekretariacie Ogólnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w pokoju nr 11 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie bądź przesłać na wskazany adres za pośrednictwem poczty.

Jeżeli środek odwoławczy nie czyni zadość ww. wymaganiom, student zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania. Jeżeli we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy/zastrzeżeniach nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek/zastrzeżenia pozostawia się bez rozpoznania.

Poprzedni regulamin

Regulamin obowiązywał od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.: