Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Uchwała nr 47/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 (Uchwała obowiązuje do dnia 30.09.2020 r., została zaakceptowana przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Uchwałą nr 5/2020 z dnia 24 maja 2020)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
(Regulamin obowiązuje od 1 października 2019 roku)

Regulation for studies English translation as of October 1st 2019 

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizacja zajęć
 3. Zaliczenie przedmiotu i roku studiów
 4. Prace i egzaminy dyplomowe oraz ukończenie studiów
 5. Indywidualna organizacja i zmiany w ramach toku studiów
 6. Urlop od zajęć
 7. Skreślenie i ponowne przyjęcie na studia
 8. Nagrody, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna
 9. Przepisy końcowe i przejściowe

Przeniesienie

Student może przenieść się na inną uczelnię wyższą po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz programu studiów obowiązującego na danym kierunku lub specjalności studiów.

 1. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia w Uniwersytecie bez postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 student ma obowiązek przedłożyć dziekanowi wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg studiów.
 3. Ustęp 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu.
 4. Szczegółowe warunki i zasady przeniesienia z innej uczelni oraz zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu określa rada wydziału. 

W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Skala ocen na Uniwersytecie Jagiellońskim

Skala dla wszystkich ocen w Uniwersytecie Jagiellońskim to 2,00–5,00.

Odwołania

Wzór odwołania

W celu ujednolicenia i usprawnienia procedury dotyczącej składania przez studentów odwołań do Prorektora UJ ds. dydaktyki od decyzji Dziekana Wydziału lub kierownika podstawowej jednostki dydaktycznej uprzejmie informujemy, że ODWOŁANIE:

 • należy kierować NA PIŚMIE za pośrednictwem Dziekana (ewentualnie Dyrektora Instytutu), który jest organem pierwszej instancji do Prorektora UJ ds. dydaktyki – prof. dra hab. Armena Edigariana,
 • powinno być podpisane przez studenta czytelnym podpisem,
 • powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko studenta (ewent. kierunek studiów, rok studiów), adres do korespondencji, żądanie wraz z uzasadnieniem merytorycznym – całkowity opis sprawy (wzór odwołania powyżej),
 • powinno zawierać kompletną dokumentację sprawy, a więc niezbędne jest dołączenie przez studenta do odwołania kopii negatywnej decyzji, karty przebiegu studiów, a także wszelkich innych dokumentów, mogących stanowić dowód w sprawie,
 • odwołanie należy złożyć w sekretariacie instytutu lub wydziału (jeżeli jednostką podstawową dla danego kierunku lub specjalności jest wydział); można je również złożyć w Sekretariacie Ogólnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w pokoju nr 10 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie bądź przesłać na wskazany adres za pośrednictwem poczty.

Jeżeli odwołanie nie czyni zadość ww. wymaganiom, student zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpoznania. Jeżeli w odwołaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania.

Poprzedni regulamin

Regulamin obowiązywał od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.: