Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
(Regulamin obowiązuje od 1 października 2019 roku)

Regulation for studies English translation as of October 1st 2019 

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizacja zajęć
 3. Zaliczenie przedmiotu i roku studiów
 4. Prace i egzaminy dyplomowe oraz ukończenie studiów
 5. Indywidualna organizacja i zmiany w ramach toku studiów
 6. Urlop od zajęć
 7. Skreślenie i ponowne przyjęcie na studia
 8. Nagrody, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna
 9. Przepisy końcowe i przejściowe

Przeniesienie

Student może przenieść się na inną uczelnię wyższą po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz programu studiów obowiązującego na danym kierunku lub specjalności studiów.

 1. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia w Uniwersytecie bez postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 student ma obowiązek przedłożyć dziekanowi wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg studiów.
 3. Ustęp 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu.
 4. Szczegółowe warunki i zasady przeniesienia z innej uczelni oraz zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu określa rada wydziału. 

W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Skala ocen na Uniwersytecie Jagiellońskim

Skala dla wszystkich ocen w Uniwersytecie Jagiellońskim to 2,00–5,00.

Odwołania

Wzór odwołania

W celu ujednolicenia i usprawnienia procedury dotyczącej składania przez studentów odwołań do Prorektora UJ ds. dydaktyki od decyzji Dziekana Wydziału lub kierownika podstawowej jednostki dydaktycznej uprzejmie informujemy, że ODWOŁANIE:

 • należy kierować NA PIŚMIE za pośrednictwem Dziekana (ewentualnie Dyrektora Instytutu), który jest organem pierwszej instancji do Prorektora UJ ds. dydaktyki – prof. dra hab. Armena Edigariana,
 • powinno być podpisane przez studenta czytelnym podpisem,
 • powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko studenta (ewent. kierunek studiów, rok studiów), adres do korespondencji, żądanie wraz z uzasadnieniem merytorycznym – całkowity opis sprawy (wzór odwołania powyżej),
 • powinno zawierać kompletną dokumentację sprawy, a więc niezbędne jest dołączenie przez studenta do odwołania kopii negatywnej decyzji, karty przebiegu studiów, a także wszelkich innych dokumentów, mogących stanowić dowód w sprawie,
 • odwołanie należy złożyć w sekretariacie instytutu lub wydziału (jeżeli jednostką podstawową dla danego kierunku lub specjalności jest wydział); można je również złożyć w Sekretariacie Ogólnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w pokoju nr 10 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie bądź przesłać na wskazany adres za pośrednictwem poczty.

Jeżeli odwołanie nie czyni zadość ww. wymaganiom, student zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpoznania. Jeżeli w odwołaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania.

Poprzedni regulamin

Regulamin obowiązywał od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.: