Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Opłaty za studia

Zarządzenie nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Zasady udzielania zwolnień z opłat za usługi edukacyjne

Studenci i doktoranci studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Zasady udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich uregulowane są w uchwale nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek, złożony do dziekana wydziału w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację, potwierdzającą okoliczności w nim wskazane.

Student lub doktorant może złożyć odwołanie od decyzji dziekana wydziału do Prorektora UJ ds. dydaktyki za pośrednictwem dziekana wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji dziekana.

Studenci i doktoranci studiujący na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Zasady udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (cudzoziemcy) uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1501).

Student lub doktorant może ubiegać się o:

  • obniżenie  opłaty;
  • całkowite zwolnienie z opłaty;
  • przedłużenie terminu wniesienia opłaty;
  • wniesienie opłaty w ratach

Stosowny wniosek w tej sprawie należy złożyć do Prorektora UJ ds. dydaktyki wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności w nim wskazane. Dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski.

Od decyzji Prorektora UJ ds. dydaktyki student lub doktorant może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora UJ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.