Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki
tel. (+48) 12 663 11 20
ul. Straszewskiego 25/3
e-mail: dydaktyka@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy dyscyplinarne

Student/doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz za popełnienie czynów niegodnych studenta/doktoranta.

Zawiadomienie o naruszeniu przez studenta/doktoranta przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez nich czynów niegodnych studenta/doktoranta składa do prorektora UJ ds. dydaktyki kierownik jednostki organizacyjnej za pośrednictwem dziekana wydziału.

Prorektor UJ ds. dydaktyki po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez studenta/doktoranta przewinienia dyscyplinarnego może:

  • skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw studentów i doktorantów UJ z poleceniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;
  • przekazać sprawę do Sadu Koleżeńskiego Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • wymierzyć obwinionemu studentowi/doktorantowi w przypadku popełnienia przewinienia mniejszej wagi karę upomnienia Rektora.

Rzecznicy dyscyplinarni 2016-2020

Przewodniczący komisji dyscyplinarnych dla studentów i ich zastępcy 2016-2020

Przewodniczący komisji dyscyplinarnych dla doktorantów i ich zastępcy 2016-2020