Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Piotr Obacz

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. (+48) 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne Fundusze Stypendialne

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka powstał i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Lidię Procyk i Annę Łysiak, które w ten sposób pragną uczcić pamięć swego ojca Bohdana Łysiaka.

Bohdan Łysiak (1915-2010) z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodził z Uhnowa k. Rawy Ruskiej (dawne województwo lwowskie). Całe życie pozostał wierny swoim ukraińskim korzeniom. Był zwolennikiem współpracy polsko – ukraińskiej, propagowanej przez paryską „Kulturę".

Fundusz został powołany uchwałą Senatu UJ z dnia 29 lutego 2012 roku. Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się studentów lub doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Termin składania dokumentów upływa dnia 24 września 2018 r.

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność – filologia ukraińska; studenci studiów drugiego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność – filologia ukraińska, a także doktoranci Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
 • zaświadczenie o średniej ważonej ocen za rok akademicki 2017/2018 wystawione przez sekretariat właściwej jednostki (wymagana średnia ocen co najmniej 4,0);
 • życiorys uwzględniający opis dodatkowych osiągnięć (aktywność naukowa, a w szczególności udział w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych; aktywność w kole naukowym, a w szczególności organizacja konferencji naukowych i seminariów) wraz z dokumentami je potwierdzającymi.

W przypadku braku kandydatów spełniających wymienione kryteria, stypendium może zostać przyznane pochodzącemu z Ukrainy studentowi innego Wydziału UJ, który ukończył drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź jest studentem studiów drugiego stopnia, albo pochodzącemu z Ukrainy doktorantowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, spełniającemu warunki określone w Regulaminie Funduszu.

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Wydziałów UJ oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów i samorządu doktorantów. 

Kontakt:
Piotr Obacz
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Biuro Doskonalenia Kompetencji
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Zobacz również:

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają jeden z poniższych warunków:

 • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
 • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
 • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady;
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat właściwej jednostki.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Kompletne dokumenty należy dostarczać do Biura Doskonalenia Kompetencji (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków).

Nabór wniosków o stypendia w roku akademickim 2018/2019 trwa od początku września do 20 października 2018 roku.

Kontakt:
Piotr Obacz
Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Zobacz również:

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundusz jest też wyrazem pamięci o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości ziem kresowych.

Fundusz został powołany uchwałą Senatu UJ z dnia 28 września 2016 roku. Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady, w skład której wchodzą: przedstawiciel darczyńcy, co najmniej 2 przedstawicieli władz UJ, przedstawiciel UJ CM, przedstawiciel Związku Sybiraków oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów i samorządu doktorantów.

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego Ad Polonos mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia;
 • uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 w roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek; w przypadku studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich średnią ważoną ocen co najmniej 3,5;
 • legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 • są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina.

O stypendia za wyniki w nauce z ww. Funduszu mogą ubiegać się również doktoranci UJ Collegium Medicum, którzy ukończyli pierwszy rok studiów doktoranckich i spełniają łącznie następujące warunki:

 • wykazują się udokumentowaną aktywnością naukową, a w szczególności: czynnym udziałem w konferencjach naukowych (referat, sesja posterowa), publikacjami, udziałem w projektach (badania naukowe, prace rozwojowe);
 • legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 • są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina.

W przypadku braku kandydatów wśród doktorantów UJ Collegium Medicum spełniających łącznie powyższe kryteria, stypendium może zostać przyznane doktorantowi UJ Collegium Medicum, spełniającemu również wszystkie wymienione wcześniej warunki (wyszczególnione w ust. 1 pkt 2 Regulaminu Funduszu Stypendialnego Ad Polonos), który ukończył co najmniej drugi rok studiów doktoranckich.

Komplet dokumentów kandydata studenta powinien zawierać:

 • wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 • zaświadczenie o średniej ważonej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki;
 • kserokopię Karty Polaka lub decyzji konsula RP stwierdzającej pochodzenie polskie (oryginał do wglądu);
 • kserokopię paszportu (oryginał do wglądu).

Komplet dokumentów kandydata doktoranta powinien zawierać:

 • wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu;
 • życiorys uwzględniający opis dodatkowych osiągnięć w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a Regulaminu Funduszu wraz z dokumentami je potwierdzającymi;
 • kserokopię Karty Polaka lub decyzji konsula RP stwierdzającej pochodzenie polskie (oryginał do wglądu);
 • kserokopię paszportu (oryginał do wglądu).

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Kompletne dokumenty należy dostarczać do Biura Doskonalenia Kompetencji (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków). Nabór wniosków o stypendia w roku akademickim 2018/2019 trwa od początku września do 20 października 2018 roku.

Kontakt:
Piotr Obacz
Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 3953
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Zobacz również

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych

Skład Rady na lata 2016-2020:

 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Wydział Prawa i Administracji); 
 • Dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Wydział Filozoficzny);
 • Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak (Wydział Historyczny);
 • Dr hab. Agnieszka Korniejenko (Wydział Filologiczny);
 • Dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki);
 • Prof. dr hab. Andrzej Budkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej);
 • Prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Wydział Matematyki i Informatyki);
 • Dr hab. Wacław Makowski (Wydział Chemii);
 • Dr hab. Joanna Kapusta (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi);
 • Prof. dr hab. Danuta Czarnecka (Wydział Lekarski);
 • Prof. dr hab. Barbara Malawska (Wydział Farmaceutyczny);
 • Prof. dr hab. Antoni Czupryna (Wydział Nauk o Zdrowiu);
 • Dr hab. Marek Nahotko (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej);
 • Prof. dr hab. Anna Reczyńska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych);
 • Dr hab. Dariusz Latowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii);
 • Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka (Wydział Geografii i Geologii);
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ;
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów UJ.

Decyzja nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie: powołania składu Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016–2020

Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 maja 2017 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz zmiany decyzji nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016-2020

Nasi Darczyńcy

Dzięki wsparciu finansowemu, życzliwości osób prywatnych oraz firm, Własne Fundusze Stypendialne UJ mogą wspomóc najbardziej potrzebujących stypendystów.

Cieszy nas fakt, iż w dalszym ciągu nie pozostaje obojętna idea niesienia pomocy studentom i doktorantom naszej uczelni.

Za to wsparcie pragniemy szczególnie podziękować:

 • Panu Erazmowi Pruszyńskiemu, Fundacja Kulturalna Rodziny Pruszyńskich;
 • Pani prof. dr hab. Urszuli Marcie Doleżal;
 • Pani Lidii Procyk i Pani Annie Łysiak;
 • Państwu Grażynie i Winfriedowi Erhardt;
 • Fundacji Bankowej im. dr. Marka Kantona- Bankowi PEKAO SA;
 • Firmie SCANMED MULTIMEDIS SA;
 • Panu Randy'emu Charlesowi Eppingowi, Central Europe Foundation;
 • Panu Grzegorzowi Murzańskiemu, Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak";
 • Państwu Danucie i Januszowi Hamerom;
 • Pani Marii Gorczycy;
 • Ks. Kazimierzowi Szkaradkowi, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolas.