Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium socjalne - informacje ogólne

Student może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne;
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki nie przyznaje się studentom posiadającym adres stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś. 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zawsze należy wypełnić oświadczenie o dochodach.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej.

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, które ma być przyznane na semestr zimowy, upływa 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni upływa 7 dni przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej w danym roku akademickim. 

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – w semestrze zimowym na 5 miesięcy, w semestrze letnim na 4 miesiące.

Wysokość stypendium socjalnego

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium socjalnego ustala Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ – na przełomie października i listopada na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz w lutym na semestr letni. Aktualna wysokość świadczenia oraz dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium dostępna jest w zakładce Aktualności.

Skład rodziny studenta

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Ubieganie się o stypendium socjalne bez dochodów rodziców i rodzeństwa

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych oraz rodzeństwa w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz:

 • spełnia jedną z następujących przesłanek:
  1. ukończył 26. rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  4. osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
lub
 • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. od 01.11.2016 r. - 930,35 zł).

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta  rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (jeżeli dotyczy);
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

Wymagane oświadczenia dostępne są w zakładce STUDENCI > Akty prawne > Pomoc materialna.

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

Szczegółowy wykaz dokumentacji potwierdzającej skład i dochód rodziny znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzenie nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.).

Dochody nieuwzględniane w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzenie nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.).

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów);
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a)  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b)  niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c)  umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 2. świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego);
 3. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu. 

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy świadczenia z opieki społecznej. Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

Oświadczenia składane przez studenta

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Na zasadzie art. 184 ust. 5 ustawy stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W związku z powyższym student jest zobowiązany do złożenia: oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów. Oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Inne wymagane oświadczenia dostępne są w zakładce STUDENCI > Akty prawne > Pomoc materialna.

Stypendium socjalne a urlop

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.