Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Podstawa prawna

Poniższe informacje dotyczą zasad obowiązujących w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni. Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania tego świadczenia reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. 2015 r., poz. 1050).

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Zasady przyznawania

Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o stypendium ministra można ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu 1 roku studiów. Wyjątkiem od tej zasady są studenci 1 roku studiów drugiego stopnia, którzy mogą ubiegać się o świadczenie, o ile rozpoczęli odbywane studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra rektorowi za pośrednictwem dziekana wydziału. Rektor przekazuje do ministerstwa tylko wnioski pozytywnie zaopiniowane przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej (Radę Wydziału).

Zasady ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 oraz wzór wniosku zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Terminy

Wniosek o stypendium ministra należy zarejestrować w systemie USOSweb i dostarczyć wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia do sekretariatu ds. pomocy materialnej. 

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2018/2019:

Jednostka UJ Termin składania wniosków
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 27 września 2018 r.
Wydział Prawa i Administracji 18 września 2018 r.
Wydział Filologiczny 21 września 2018 r.
Wydział Filozoficzny 17 września 2018 r.
Wydział Matematyki i Informatyki 14 września 2018 r.
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 21 września 2018 r.
Wydział Chemii 10 września 2018 r.
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 20 września 2018 r.
Wydział Historyczny 14 września 2018 r.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 4 września 2018 r.
Wydział Biologii 11 września 2018 r.
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 21 września 2018 r.
Wydział Polonistyki 30 września  2018 r.
Wydział Geografii i Geologii 4 września  2018 r.
Wydział Nauk o Zdrowiu 5 września 2018 r.
Wydział Farmaceutyczny  15 września  2018 r.
Wydział Lekarski  14 września  2018 r.