Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tok studiów

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 405)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019 poz. 496)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 420)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 787)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 853)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818)

Dokumenty wewnętrzne

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ordinance No 41 of the Rector of Jagiellonian Univeristy English translation of April 29, 2020 

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Ordinance No 42 of the Rector of Jagiellonian Univeristy English translation of April 29, 2020 

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1.10.2019 r.)

Regulation for studies English translation as of October 1, 2019 

Uchwała nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Uchwała wejdzie w życie od 1.10.2019 r.)

Amendment of the Regulation for studies English translation as of April 29, 2020

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2020 roku nr 4/2020 w sprawie uzgodnienia zmiany w regulaminie studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – English version (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.)

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku
w sprawie: elektronicznej legitymacji studenckiej i legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz  jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2020 roku
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2017 roku
w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 39/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie: obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym