Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady i zalecenia dotyczące zakwaterowania studentów w domach studenckich

(English version below)

opracowane przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ w porozumieniu z władzami Uniwersytetu oraz zarządzającymi domami studenckimi, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym dotyczące zapewnienia warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19 z dnia 12 maja 2020 r.

I. ZAKWATEROWANIE W OKRESIE LIPIEC-WRZESIEŃ 2020

 1. Na okres przedłużenia roku akademickiego studenci oraz doktoranci mają możliwość kontynuowania zakwaterowania oraz, w przypadku studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymania miejsca w domach studenckich. We wskazanym okresie obowiązują zasady zakwaterowania ustalone Zarządzeniem nr 71 Rektora UJ z dnia 25 września 2019 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum).

 2. W obrębie domów studenckich: Bydgoska, Nawojka i Żaczek odbędą się przekwaterowania związane z okresem wakacyjnym. Terminy przekwaterowania będą ustalane indywidualnie ze studentami zgodnie z ich preferencjami na poniższych zasadach:
  - w czerwcu - przekwaterowania w terminach uzgodnionych ze studentami;
  - w trakcie sesji egzaminacyjnej przekwaterowanie możliwe po indywidualnym uzgodnieniu z mieszkańcem;
  - po zakończeniu sesji w czerwcu (tj. od 30 czerwca do 3 lipca) – przekwaterowania pozostałych studentów.

 3. Osoby zajmujące miejsca w DS Nawojka oraz DS Żaczek (tzw. Nowy Żaczek) zostaną przekwaterowane do DS Żaczek (tzw. Stary Żaczek). Osoby zajmujące miejsca w DS Bydgoska zostaną skwaterowane w obrębie tego domu studenckiego.
 4. Osoby zajmujące pokój jednoosobowy w DS Nawojka i DS Nowy Żaczek (tzw. Nowy Żaczek) będą przekwaterowywane w miarę możliwości do pokojów o podobnym standardzie.
 5. Odpłatność za samodzielnie zajmowany pokój wieloosobowy wynosi 550 zł miesięcznie.
 6. Osoby zajmujące miejsce w DS Bursa Jagiellońska mogą kontynuować zamieszkanie na zasadach dotychczasowych.

II. WZNOWIENIE KWATEROWANIA

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. wznawia się możliwość kwaterowania studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w domach studenckich UJ: Bursa Jagiellońska oraz Bydgoska – bloki C i D. W przypadku osób niebędących studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego potrzebę zakwaterowania należy zgłosić administracji domu studenckiego lub Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów, którzy w porozumieniu z władzami uczelni rozstrzygną o możliwości zakwaterowania.
 2. Każda osoba zakwaterowana na zasadach obowiązujących studentów musi otrzymać skierowanie wystawione przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną SSUJ. Administracja domu studenckiego zobowiązana jest, nie rzadziej niż raz w tygodniu, informować o nowo zakwaterowanych osobach Dział Spraw Studenckich oraz Uczelnianą Komisję Ekonomiczną SSUJ. Zakwaterowanie bezpośrednio przez administrację domu studenckiego nie zwalnia studentów UJ z obowiązku wypełnienia wniosku o miejsce w domu studenckim w systemie USOSweb. Studenci innych uczelni wypełniają wniosek w MS Forms, do którego załączają skan dokumentu potwierdzającego statusu studenta oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Powyższy zapis dotyczy studentów kwaterujących się do dnia 29 czerwca 2020 r.
 3. Kwaterowanie studentów odbywa się w miarę możliwości w sposób umożliwiający ograniczenie kontaktu między mieszkańcami. Rekomenduje się, aby nowych mieszkańców kwaterować w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego (nie dotyczy osób w związkach lub prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).
   

III. ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJMOWANE MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH

 1. Od dnia 1 czerwca nie obowiązuje zniżka za opłatę w domu studenckim. Opłata za miejsce wnoszona jest zgodnie z Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2019 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) z późn. zm.
 2. Zapewnia się studentom możliwość zakwaterowania krótkoterminowego wynikającego z konieczności realizacji programu studiów. Opłata w okresie po 30 czerwca br. wynosi 25 zł za dobę. Za nocleg krótkoterminowy uważa się pobyt do 15 dób włącznie. Za okres krótszy niż cały miesiąc, a dłuższy niż 15 dób, stosowana jest obowiązująca stawka miesięczna pomniejszona o opłatę za dni, w których student nie jest zakwaterowany.
   

IV. RZECZY OSOBISTE POZOSTAWIONE W DOMACH STUDENCKICH

 1. Studenci, którzy zostawili swoje rzeczy w akademikach mają możliwość odebrania ich osobiście lub przez pełnomocnika mieszkającego na terenie danego domu studenckiego po wcześniejszym zawiadomieniu administracji budynku. Pełnomocnictwo należy przekazać mailowo do administracji domu studenckiego wraz z prośbą o przechowanie rzeczy u wskazanej osoby.
 2. Rzeczy nieodebrane do dnia 30 czerwca 2020 r. zostaną zgodnie z przyjętymi procedurami komisyjnie spakowane i przechowane w magazynie. Z komisyjnego wejścia do pokoju sporządza się dokumentację w postaci protokołu z podjętych czynności i wykazu zabezpieczonych przedmiotów oraz nagrania.
 3. Zabezpieczenie rzeczy w magazynie lub u pełnomocnika nie jest równoznaczne z wykwaterowaniem. Każdy mieszkaniec obowiązany jest rozliczyć się finansowo z zarządzającym oraz zdać klucz. Dopuszcza się przekazanie klucza za pośrednictwem operatora pocztowego. Do czasu spełnienia wszystkich obowiązków ciążących na mieszkańcu naliczana jest aktualnie obowiązująca stawka za miejsce.
   

V. ORGANIZACJA PRACY DOMÓW STUDENCKICH

 1. Utrzymuje się zakaz przebywania w domach studenckich osób tam niezakwaterowanych, z wyłączeniem pojedynczych osób, które pomagają przy wykwaterowaniu.
 2. W każdym domu studenckim wyznacza się pomieszczenia (wyposażonego m.in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych przez czas oczekiwania na transport do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.
 3. Administracja domów studenckich zobowiązuje się do dezynfekcji powierzchni takich jak poręcze, przyciski windy itp. przynajmniej dwa razy w ciągu doby
 4. Zapewnienie pracownikom domów studenckich dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 5. W domach studenckich zostanie wznowiona działalność hotelowa. Usługi hotelowe w domach studenckich prowadzone są tylko w osobnych budynkach lub wydzielonych miejscach domów studenckich, tak by drogi mieszkańców i gości hotelowych nie krzyżowały się (osobne wejście, klatka schodowa, windy, recepcje).

VI. DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KLUBÓW STUDENCKICH

 1. Funkcjonowanie stołówek i klubów studenckich w domach studenckich odbywa się w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym włącznie z jedzeniem na wynos i na dowóz, chyba że zapewnia się osobne wejście do stołówki lub klubu studenckiego – wtedy stosuje się wytyczne ministerstwa w stosunku do obiektów gastronomicznych i nie udostępnia się wejścia od wewnątrz budynku.

 

Rules and recommendations regarding accommodation for students in dormitories - English version