Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznawanie miejsc w akademikach – studenci UJ

Miejsce w domu studenckim przyznaje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. Aby otrzymać miejsce dla siebie należy zarejestrować wniosek o miejsce w domu studenckim w systemie USOSweb. Nie jest konieczne składanie papierowej wersji wniosku - wystraczające jest zarejestrowanie wniosku.

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim z małżonkiem, dzieckiem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej przed zarejestrowaniem wniosku należy przedstawić zgodę małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Skan podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres: stypendia@uj.edu.pl

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Informacje o zasadach oraz terminach naboru wniosków i przyznania miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum można znaleźć na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CM  

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy w trakcie tury przeznaczonej dla danej grupy studentów, uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w systemie USOSweb. Nie jest wymagane uzupełnienie formularza Oświadczenie o dochodach ani dostarczanie wydrukowanego wniosku.

W systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich > Wnioski należy wybrać odpowieni formularz, kierując się rokiem studiów, na który będzie się wpisanym w roku akademickim, na który wnioskuje się o miejsce w domu studenckim:

 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - studenci wyższych lat (bez CM) - przeznaczony dla studentów UJ, którzy kontynuują swoją naukę;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia (bez CM) - przeznaczony dla osób, które od nowego roku akademickiego rozpoczynają studia drugiego stopnia, w tym dla studentów-cudzoziemców, którzy w poprzednich latach podejmowali studia lub realizowali kurs na UJ;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (bez CM) - przeznaczony dla osób, które od października rozpoczną studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w tym dla studentów-cudzoziemców, którzy w poprzednich latach podejmowali studia lub realizowali kurs na UJ;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - tylko studenci-cudzoziemcy rozpoczynający naukę na UJ (bez CM) - przeznaczony dla studentów-cudoziemców, dla których nowy rok akademicki będzie pierwszym rokiem nauki na UJ (w jakiejkolwiek formie - studia/kurs/szkoła letnia); osoby, które w poprzednich latach akademickich były wpisane na UJ powinny wybrać inny rodzaj wniosku (jeden z powyższych).

W systemie dostępny jest również wniosek przeznaczony dla doktorantów UJ - Wniosek o miejsce w Domu Doktoranta UJ (doktoranci UJ bez CM) oraz odpowiednio dla studentów i doktorantów Collegium Medicum.

W trakcie uzupełniania wniosku, należy postępować zgodnie z poleceniami i pytaniami systemu. Każda okoliczność, na którą student lub doktorant powołuje się w trakcie uzupełniania wniosku powinna zostać potwierdzona poprzez dodanie załącznika (w przypadku potwierdzenia odległości od miejsca zamieszkania może być to np. zrzut ekranu wyszukania trasy w mapach online).

W trakcie uzupełniania wniosku student:

 • wybiera a następnie szereguje domy studenckie, w których chce otrzymać miejsce (najpierw należy dodać do listy domy studenckie, a następnie uszeregować je od tego z najwyższą preferencją - najwyżej do tego z najniższą);
 • może wskazać akademik, w którym nie chce otrzymać miejsca (jeśli student nie doda do koszyka domu studenckiego, w którym nie chce mieszkać, a nie otrzyma miejsca w preferowanych akademikach, nie otrzyma miejsca w żadnym domu studenckim);
 • może wskazać osoby, z którym chce dostać miejsce w domu studenckim (sugestie zostaną wzięte pod uwagę, wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze wskazanych przez studenta osób, wskaże: studenta i wszystkie inne osoby, które znajdują się na liście studenta, a także wszystkie zainteresowane osoby wskażą te same domy studenckie w tej samej kolejności).

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:

I tura
początek naboru wniosków 7 czerwca
koniec naboru wniosków 28 czerwca
ogłoszenie wyników 8 lipca
giełda zamiany miejsc 8-15 lipca
II tura
początek naboru wniosków 20 lipca
koniec naboru wniosków 10 sierpnia
ogłoszenie wyników 20 sierpnia
giełda zamiany miejsc 20-27 sierpnia
III tura
początek naboru wniosków 14 września
koniec naboru wniosków 23 września
ogłoszenie wyników 26 września
giełda zamiany miejsc 27 września
IV tura
początek naboru wniosków 26 września
koniec naboru wniosków 29 września
ogłoszenie wyników 30 września

Kolejne tury przyznawania miejsc są przeznaczone odpowiednio:

 • I tura - tylko dla studentów, którzy w roku akademickim, na który przyznawane jest miejsce kontynuują studia na dotychczasowym kierunku i stopniu,
  • studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku);
 • II i III tura - tylko dla studentów, którzy 1 października rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia,
  • studenci wyższych lat nie mają możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim w tych turach;
 • IV tura - dla wszystkich studentów.

 

Terminy naboru wniosków:

👉🏻  dla studentów-cudzoziemców rozpoczynających naukę na UJ (bez CM) znajdują się tutaj

👉🏻  dla doktorantów znajdują się tutaj

👉🏻  dla studentów i doktorantów UJ CM znajdują się tutaj

O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje liczba uzyskanych punktów. Punkty przyznaje się, uwzględniając następujące kryteria:

 • sytuacja materialna:
  • w przypadku studentów, którzy rozpoczynają studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, uwzględniana jest wysokość deklarowanego dochodu netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:
   • dochód wynoszący do 1051 zł - 50 pkt;
   • dochód wynoszący od 1052 zł do 1500 zł - 30 pkt;
   • dochód wynoszący od 1501 zł do 2500 zł - 10 pkt;
  • w przypadku pozostałych studentów uwzględniane jest otrzymywanie stypendium socjalnego w co najmniej jednym semestrze roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który został złożony wniosek - 50 pkt;
 • odległość miejsca stałego zamieszkania do uczelni (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków) najkrótszą trasą:
  • liczone wg wzoru min(round(odleglosc_w_km/15),50) - 0-50 pkt;
 • stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:
  • stopień znaczny - miejsce przyznawane z pominięciem pozostałych kryteriów;
  • stopień umiarkowany - 20 pkt;
  • stopień lekki - 10 pkt;
 • w przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim przez studentów, którzy osiągnęli pełnoletność w pieczy zastępczej lub w przypadku studentów, których oboje rodziców zmarło przed ukończeniem przez studenta 26 roku życia - 10 pkt;
 • otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w poprzednim roku akademickim poprzedzający rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim - 10 pkt;
 • działalność w samorządzie studentów, organizacjach studenckich lub kołach naukowych w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o miejsce w domu studenckich, przy czym uwzględniane jest jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie:
  • pełnienie funkcji przewodniczącego lub prezesa organizacji studenckiej, organu samorządu, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 10 pkt;
  • pełnienie funkcji członka zarządu, komisji lub ciała kolegialnego organizacji studenckiej, samorządu studenckiego, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 6 pkt;
  • pełnienie funkcji członka organizacji, koła naukowego lub samorządu studenckiego – 3 pkt.

Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Komisja ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym należy wypełnić w systemie USOSweb i postępować według instrukcji wskazanych na stronie Samorządu Studentów. Otrzymanie rezerwacji pokoju jednoosobowego nie jest równoznaczne z otrzymaniem miejsca w domu studenckim. Poza złożeniem wniosku o miejsce w pokoju jednoosobowym należy także złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim. 

więcej o

więcej o