Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznawanie miejsc w akademikach – studenci UJ

Miejsce w domu studenckim przyznaje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. Aby otrzymać miejsce dla siebie należy zarejestrować w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach oraz wniosek o miejsce w domu studenckim. Wniosek należy dostarczyć wraz z dokumentacją do właściwego koordynatora ds. pomocy materialnej. Koordynatora można znaleźć tutaj. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie: 

Oświadczenie studenta o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim z małżonkiem, dzieckiem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej przed zarejestrowaniem wniosku należy przedstawić zgodę małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, ul. Czapskich 4 p. 8.

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

W trakcie roku akademickiego miejsca przyznawane są na dyżurach UKE: każdy wtorek (począwszy od 3 marca 2020 r.) godz. 17:00-19:00, siedziba Samorządu Studentów, ul. Czapskich 4 p. 17. Więcej informacji tutaj. W trakcie roku akademickiego złożenie oświadczenia o dochodach nie jest konieczne.

Informacje o zasadach oraz terminach naboru wniosków i przyznania miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum można znaleźć na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CM  

Tury przyznawania miejsc w domach studenckich

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 zostaną przyznane w ramach trzech tur składania wniosków:

  • I tura - od 3 do 28 czerwca 2019 r.: dla wszystkich studentów, poza studentami III roku studiów I stopnia,
  • II tura - od 16 lipca do 30 sierpnia 2019 r. (rozstrzygnięcie 2 oraz 9 września): z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów I i II stopnia,
  • III tura – 23 września 2019 r. na dyżurze Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ (możliwość uzupełniania wniosku w dniach 9-23 września) z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów I i II stopnia

Studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku).

Kryterium przyznawania miejsca w domu studenckim

Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca stałego zamieszkania do uczelni.

Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich tutaj.

Procedura składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim

Przed złożeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim należy w pierwszej kolejności wypełnić w systemie USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce Dla wszystkich » Wnioski) oświadczenie o dochodach. Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. Każdy student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim zobowiązany jest dostarczyć:

  • podpisany wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim;
  • dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich;
  • oświadczenie o dochodach, wraz z dokumentacją:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za poprzedni rok kalendarzowy (za rok 2018 przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020);
  • zaświadczenia dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym (za rok 2018 przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020);
  • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w poprzednim roku kalendarzowym (za rok 2018 przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020);
  • inne dokumenty, w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta np. dokumentujące utratę lub uzyskanie dochodu. Wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wraz z oświadczeniem o dochodach (wydruki z systemu USOSweb) oraz kompletem dokumentacji dotyczącej sytuacji materialnej rodziny studenta należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Zarejestrowanie wniosku w wersji elektronicznej nie jest wystarczające. 

Student posiadający adres stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków lub gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś może otrzymać miejsce w domu studenckim w szczególnych okolicznościach. W trakcie składania wniosku należy zweryfikować poprawność danych zapisanych w systemie USOSweb i w razie konieczności poprosić o zmianę adresu w sekretariacie studenckim.

Studenci – cudzoziemcy

Studenci-cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ubiegają się o miejsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich tj. są zobowiązani złożyć oświadczenie o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy (za rok 2018 przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020).

Studenci-cudzoziemcy, którzy w minionym roku akademickim rozpoczęli naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy, są zobowiązani kolejne wnioski o miejsce w domu studenckim składać u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej w formie papierowej. Jeśli odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich wniosek powinien zawierać oświadczenie o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy.

Więcej o akademikach dla studentów-cudzoziemców rozpoczynających naukę na UJ na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.

Wnioski o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym

Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Komisja ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym należy wypełnić w systemie USOSweb i postępować według instrukcji wskazanych na stronie Samorządu Studentów: www.samorzad.uj.edu.pl/pl/akademiki/pokoje-jednoosobowe. Otrzymanie rezerwacji pokoju jednoosobowego nie jest równoznaczne z otrzymaniem miejsca w domu studenckim. Poza złożeniem wniosku o miejsce w pokoju jednoosobowym należy także złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim.