Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznawanie miejsc w akademikach – studenci UJ

Miejsce w domu studenckim przyznaje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. Aby otrzymać miejsce dla siebie należy zarejestrować wniosek o miejsce w domu studenckim w systemie USOSweb. Nie jest konieczne składanie papierowej wersji wniosku - wystraczające jest zarejestrowanie wniosku.

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim z małżonkiem, dzieckiem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej przed zarejestrowaniem wniosku należy przedstawić zgodę małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Skan podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres: stypendia@uj.edu.pl wraz z odpowiednio: skanem aktu małżeństwa/ skanem aktu urodzenia dziecka.

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Informacje o zasadach oraz terminach naboru wniosków i przyznania miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum można znaleźć na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CM  

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy w trakcie tury przeznaczonej dla danej grupy studentów, uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w systemie USOSweb. Nie jest wymagane uzupełnienie formularza Oświadczenie o dochodach ani dostarczanie wydrukowanego wniosku.

W systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich > Wnioski należy wybrać odpowieni formularz, kierując się rokiem studiów, na który będzie się wpisanym w roku akademickim, na który wnioskuje się o miejsce w domu studenckim:

 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - studenci wyższych lat (bez CM) - przeznaczony dla studentów UJ, którzy kontynuują swoją naukę na tym samym stopniu studiów;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia (bez CM) - przeznaczony dla osób, które od nowego roku akademickiego rozpoczynają studia drugiego stopnia, w tym także dla studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na UJ;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (bez CM) - przeznaczony dla osób, które od października rozpoczną studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w tym dla studentów-cudzoziemców, którzy w poprzednich latach podejmowali studia na UJ;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - tylko studenci-cudzoziemcy rozpoczynający studia na UJ (bez CM) - przeznaczony dla studentów-cudzoziemców, dla których nowy rok akademicki będzie pierwszym rokiem studiów na UJ (nie wliczając kursów/staży/programów wymian); osoby, które w poprzednich latach akademickich były wpisane na program studiów na UJ powinny wybrać inny rodzaj wniosku (jeden z powyższych).

W systemie dostępny jest również wniosek przeznaczony dla doktorantów UJ - Wniosek o miejsce w Domu Doktoranta UJ (doktoranci UJ bez CM) oraz odpowiednio dla studentów i doktorantów Collegium Medicum.

W trakcie uzupełniania wniosku, należy postępować zgodnie z poleceniami i pytaniami systemu. Każda okoliczność, na którą student lub doktorant powołuje się w trakcie uzupełniania wniosku powinna zostać potwierdzona poprzez dodanie załącznika (w przypadku potwierdzenia odległości od miejsca zamieszkania może być to np. zrzut ekranu wyszukania trasy w mapach online).

W trakcie uzupełniania wniosku student:

 • wybiera a następnie szereguje domy studenckie, w których chce otrzymać miejsce (najpierw należy dodać do listy domy studenckie, a następnie uszeregować je od tego z najwyższą preferencją - najwyżej do tego z najniższą);
 • może wskazać akademik, w którym nie chce otrzymać miejsca (jeśli student nie doda do koszyka domu studenckiego, w którym nie chce mieszkać, a nie otrzyma miejsca w preferowanych akademikach, nie otrzyma miejsca w żadnym domu studenckim);
 • może wskazać osoby, z którym chce dostać miejsce w domu studenckim (sugestie zostaną wzięte pod uwagę, wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze wskazanych przez studenta osób, wskaże: studenta i wszystkie inne osoby, które znajdują się na liście studenta).

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:

I tura

przeznaczona dla osób, które w roku akademickim, na który przyznawane jest miejsce kontynuują studia na dotychczasowym stopniu studiów (studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku)).

 • nabór wniosków: 14 czerwca – 3 lipca 2023 r.
 • ogłoszenie wyników: do 17 lipca 2023 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od datyogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2023 r.

II tura

przeznaczona wyłącznie dla osób, które 1 października rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia (studenci wyższych lat nie mają możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim w turze II)

 • nabór wniosków: 19 – 30 lipca 2023 r.
 • ogłoszenie wyników: do 11 sierpnia 2023 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2023 r.

III tura

przeznaczona dla wszystkich studentów

 • nabór wniosków: 12 – 20 sierpnia 2023 r.
 • ogłoszenie wyników: do 31 sierpnia 2023 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od dnia ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 12 września 2023 r.

IV tura

przeznaczona dla wszystkich studentów

 • nabór wniosków: 1 – 13 września 2023 r.
 • ogłoszenie wyników: do 18 września 2023 r.
 • giełda zamiany miejsc i termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy

Terminy naboru dotyczą wszystkich studentów i doktorantów UJ bez CM (także studentów-cudzoziemców rozpoczynających studia na UJ.

Terminy naboru wniosków dla studentów i doktorantów UJ CM znajdują się na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM.

O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje liczba uzyskanych punktów. Punkty przyznaje się, uwzględniając następujące kryteria:

 • sytuacja materialna – wysokość dochodu na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim - od 0 do 50 pkt:
  • dochód do 1200 zł – 50 pkt
  • dochód od 1201 do 1600 zł – 40 pkt
  • dochód od 1601 do 2000 zł – 30 pkt
  • dochód od 2001 do 2500 zł – 20 pkt
 • odległość miejsca stałego zamieszkania do uczelni (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków) - od 0 do 30 pkt (liczone według wzoru min(round(odleglość_w_km/15),50))
 • stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:
  • stopień znaczny – przyznanie miejsca
  • stopień umiarkowany – 20 pkt
  • stopień lekki – 10 pkt
 • status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystanie z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 15 pkt
 • sytuacja rodzinna studenta – 10 pkt:
  • osiągnięcie pełnoletności w pieczy zastępczej,
  • śmierć obojga rodziców przed ukończeniem przez studenta 26 roku życia,
  • wychowywanie przez samotnego rodzica, w szczególności w przypadku, gdy występuje bezskuteczność egzekucji alimentów od drugiego rodzica;
 • otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w poprzednim roku akademickim – 10 pkt
 • działalność w samorządzie studentów, organizacjach studenckich lub kołach naukowych w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim (uwzględniane jest jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie):
  • pełnienie funkcji przewodniczącego lub prezesa organizacji studenckiej, organu samorządu, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 10 pkt
  • pełnienie funkcji członka zarządu, komisji lub ciała kolegialnego organizacji studenckiej, samorządu studenckiego, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 6 pkt
  • pełnienie funkcji członka organizacji, koła naukowego lub samorządu studenckiego – 3 pkt

Przyznając miejsce w konkretnym domu studenckim i typie pokoju (jedno-, dwu-, wieloosobowym) według preferencji studenta, stosuje się następujące kryteria:

 • aktualny rok studiów studenta zgodnie z kierunkiem studiów, na którym został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim:
  • studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 1 pkt
  • studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 2 pkt
  • studenci II roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 3 pkt
  • studenci III roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 4 pkt
  • studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich i I roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt
  • studenci V roku jednolitych studiów magisterskich i II roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt
 • studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim – 2 pkt
 • stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:
  • lekki – 2 pkt,
  • umiarkowany – 5 pkt,
  • znaczny – przyznanie miejsca zgodnie z preferencjami;
 • otrzymywanie w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:
  • stypendium z własnego funduszu stypendialnego UJ – 1 pkt
  • stypendium rektora – 3 pkt
  • stypendium ministra – 8 pkt
 • pełnienie jednej najwyżej punktowanej funkcji w Samorządzie Studentów UJ, potwierdzone przez przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, przewodniczącego komisji, przewodniczącego zespołu, pełnomocnika przewodniczącego Samorządu Studentów UJ lub Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:
  • przewodniczący Samorządu Studentów UJ – przyznanie miejsca zgodnie z preferencjami
  • członka Zarządu Samorządu Studentów UJ – 8 pkt
  • wiceprzewodniczącego komisji lub zespołu kierowanego przez członka Zarządu Samorządu Studentów UJ – 5 pkt
  • pełnomocnika przewodniczącego Samorządu Studentów UJ – 6 pkt
  • przewodniczącego Rady Domów Studenckich UJ – 5 pkt
  • przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ – 7 pkt
  • wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ – 4 pkt
  • członka uczelnianej komisji lub zespołu kierowanego przez pełnomocnika przewodniczącego Samorządu Studentów UJ – 4 pkt
  • sekretarza Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ – 4 pkt
  • członka Rady Domów Studenckich Samorządu Studentów UJ – 4 pkt
  • członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UJ – 3 pkt
  • członka Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ – 3 pkt
  • członka Rady Mieszkańców domu studenckiego Samorządu Studentów UJ – 3 pkt
 • pełnienie jednej najwyżej punktowanej funkcji w kołach naukowych UJ, potwierdzone przez przewodniczącego lub opiekuna naukowego koła w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:

  • przewodniczący Rady Kół Naukowych – przyznanie miejsca zgodnie z preferencjami,
  • członka zarządu Rady Kół Naukowych – 8 pkt
  • prezesa koła naukowego – 5 pkt
  • członka komisji konkursowej Rady Kół Naukowych – 3 pkt
  • członka Komisji Rewizyjnej lub Odwoławczej – 3 pkt
  • członka zarządu koła naukowego – 3 pkt
  • członka zespołu powołanego przez przewodniczącego Rady Kół Naukowych – 2 pkt
  • członka:
   • jednego koła naukowego – 1 pkt
   • dwóch kół naukowych – 2 pkt
   • trzech lub więcej kół naukowych – 3 pkt
 • pełnienie jednej najwyżej punktowanej funkcji w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:

  • członka Senatu UJ – 5 pkt
  • członka rady wydziału – 3 pkt
  • członka Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” – 3 pkt
  • członka rady instytutu – 2 pkt
  • członka komisji powołanej na podstawie Statutu UJ – 1 pkt
 • wolontariat na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego lub organizacji pożytku publicznego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego lub organizację, na rzecz której świadczony był wolontariat, w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim:
  • działalność na rzecz jednego podmiotu – 1 pkt
  • działalność na rzecz dwóch podmiotów – 2 pkt
  • działalność na rzecz trzech lub więcej podmiotów – 3 pkt

Miejsca w domu studenckim są przyznawane w pierwszej kolejności studentom:

 1. nieposiadającym adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków lub gmin ościennych;
 2. studentom studiów stacjonarnych.

Student studiów niestacjonarnych oraz student przebywający na urlopie od zajęć może otrzymać miejsce w domu studenckim w uzasadnionych przypadkach.

więcej o

więcej o