Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne

Student, który nie ukończył 26. roku życia i nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Student może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków jeżeli rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia, lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.

Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do ukończenia 26. roku życia (zgłoszenia do ubezpieczenia małżonka można dokonać również powyżej 26 r. ż.).
W wyjątkowych przypadkach student, który nie ukończył 26. roku życia i nie może być z ważnych powodów ubezpieczony przez rodziców lub dziadków, może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.

Student, który ukończył 26. rok życia, w świetle obowiązujących przepisów, nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków. W przypadku gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiada małżonka, który ma własny tytuł do ubezpieczenia, powinien do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po zaakceptowaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenia można dokonać zdalnie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego (odnośniki są dostępne poniżej). Osoba, która nie ukończyła 26 r. ż. i chce ubezpieczyć się na Uczelni, jest zobowiązana do załączenia dodatkowego oświadczenia, które powinno wyjaśniać, dlaczego nie może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Rejestracją do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Collegium Medicum UJ zajmuje się odpowiedni Dziekanat UJ CM.

Wnioski o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego:

  1. Zgłoszenie siebie do ubezpieczenia zdrowotnego na UJ– za pośrednictwem formularza elektronicznego
  2. Zgłoszenie członka rodziny osoby ubezpieczonej na UJ– za pośrednictwem formularza elektronicznego
  3. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego– wysyłając informacje na ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl
  4. Zmiana danych osoby ubezpieczonej– wysyłając informacje na ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl

Wymagane dokumenty, które należy załączyć podczas wypełniania formularza elektronicznego

Zgłoszenie siebie do ubezpieczenia zdrowotnego

  • W przypadku braku Karty Polaka należy przesłać dokument potwierdzający polskie pochodzenie na podstawie przepisów o repatriacji.
  • Dodatkowe oświadczenie w przypadku zgłoszenia studenta, który nie ukończył 26 r. ż.

Ubezpieczenie członka rodziny studenta

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

  • akt małżeństwa
  • akt urodzenia dziecka
  • numer PESEL zgłaszanej osoby (jeżeli został nadany)

Przydatne informacje

Okres ochronny

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Dokument ZUS ZWUA można odebrać w Biurze Działu Spraw Studenckich, które prowadzi ubezpieczenia zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów I stopnia

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli pierwszy stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem ukończenia studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego po immatrykulacji tj. po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP.

Ubezpieczenie NNW

Informacja o ubezpieczeniach studentów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) znajduje się na stronie Samorządu Studentów UJ

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 marca 2021 roku
w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ