Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspólne nadania stopnia doktora

Informacje ogólne

1.  Stopień doktora może być nadany przez UJ wspólnie z innymi uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub instytutami międzynarodowymi w dyscyplinie, w której każda z tych jednostek posiada kategorię naukową A+, A lub B+, a także z podmiotami zagranicznymi posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień (zwanymi dalej stroną partnerską)..

2.  UJ zawiera w formie pisemnej umowę z podmiotem, z którym wspólnie ma być nadany stopień doktora, określającą zasady współpracy, a w szczególności: sposób potwierdzenia efektów uczenia się, skład i sposób powołania komisji doktorskiej i recenzentów, sposób i miejsce przeprowadzenia obrony, podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on, wzór dyplomu - jeśli umowa przewiduje wydanie wspólnego dyplomu, sposób ponoszenia kosztów postępowania.

3.  W ramach zawartej umowy:

  • kandydatowi zapewniania jest wspólna opieka naukowa, sprawowana przez promotora (z UJ lub ze strony partnerskiej) lub dwóch promotorów (z UJ i strony partnerskiej),
  • w uzgodnionym języku przygotowywana jest rozprawa doktorska,
  • wspólnie przeprowadzane są czynności postępowania ws. nadania stopnia doktora.

4. Wspólne nadanie stopnia doktora prowadzi o uzyskania stopnia doktora w Polsce oraz równoważnego stopnia naukowego w kraju, w którym siedzibę ma strona partnerska, w wyniku czego:

  • strony partnerskie wydają wspólny dyplom doktorski, którego wzór należy określić w umowie. albo
  • jedna ze stron porozumienia wydaje dyplom doktorski.

W obydwu przypadkach dyplom doktorski musi spełniać wymogi prawa polskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron