Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspólne przewody doktorskie

 1. Wspólny przewód doktorski jest przeprowadzany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy UJ a inną szkołą wyższą, w tym zagraniczną szkołą wyższą, lub jednostką naukową (zwaną dalej stroną partnerską), posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
 2. W ramach zawartego porozumienia w sprawie przeprowadzenia wspólnego przewodu doktorskiego:
  • kandydatowi zapewniania jest wspólna opieka naukowa, sprawowana przez promotora (UJ) i kopromotora (strona partnerska),
  • w uzgodnionym języku przygotowywana jest rozprawa doktorska,
  • wspólnie przeprowadzane są czynności przewodu doktorskiego, w tym co najmniej: przyjęcie rozprawy doktorskiej, dopuszczenie jej do publicznej obrony, przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej przed wspólną komisją doktorską w miejscu i języku uzgodnionym przez strony porozumienia.
 3. Wspólny przewód doktorski prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w Polsce oraz równoważnego stopnia naukowego w kraju, w którym siedzibę ma strona partnerska, w wyniku czego: zgodnie ze wzorem ustalonym w porozumieniu. W obydwu przypadkach dyplom doktorski musi spełniać wymogi prawa polskiego.
  • strony porozumienia wydają wspólny dyplom doktorski albo
  • jedna ze stron porozumienia wydaje dyplom doktorski,
 4. Od dnia 1 października 2019 r. w miejsce porozumień w sprawie przeprowadzenia wspólnych przewodów doktorskich istnieje możliwość zawierania umów ws. wspólnego nadania stopnia doktora. Powyższe ma miejsce ze względu na zmianę procedury nadawania stopnia doktora z przewodów doktorskich na postępowania ws. nadania stopnia doktora. Przewody doktorskie, w tym wspólne przewody doktorskie są jednak przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, obowiązujących przed 1 października 2019 r., w momencie ich wszczęcia.
 5. Porozumienia w sprawie przeprowadzenia wspólnych przewodów doktorskich zachowują moc w zakresie przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 6. Wspólne przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. zostaną zamknięte.

Akty prawne

Akty prawne związane ze wspólnymi przewodami doktorskimi znajdują się na stronie: ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/studia-doktoranckie

Często zadawane pytania

👉🏻  Czy jest możliwość wydania osobnego dyplomu przez każdą ze stron partnerskich?

Nie, gdyż polski ustawodawca przewidział możliwość wydania tylko jednego dyplomu. Strony partnerskie wydają wspólny dyplom doktorski albo jedna ze stron partnerskich wydaje dyplom doktorski, zgodnie ze wzorem ustalonym w porozumieniu.

👉🏻  Czy publiczna obrona rozprawy doktorskiej może odbyć się w formie wideokonferencji?

Nie, jeżeli przewód dotorskich został wszczęty przed 1 października 2016 r., gdyż zgodnie z prawem polskim taka forma obrad była przewidziana jedynie dla komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Tak, jeżeli przewód doktorski został wszczęty 1 października 2016 r. albo później.

👉🏻  Czy konieczny jest udział tłumacza, jeżeli publiczna obrona rozprawy doktorskiej ma być przeprowadzona w języku obcym na terytorium RP?

W przypadku, gdy obrona rozprawy doktorskiej jest przeprowadzana w j. obcym, powinno się zapewnić możliwość tłumaczenia jej przebiegu na j. polski, ze względu na jej publiczny charakter. Niemniej jednak nie jest wymagane uczestnictwo tłumacza przysięgłego; funkcję tłumacza może sprawować każda osoba biegle władająca j. polskim i j. obcym, w którym przeprowadzana jest obrona. Z wymogu tłumaczenia przebiegu obrony można się zwolnić, jeżeli przed jej rozpoczęciem przewodniczący zada pytanie, czy istnieje potrzeba tłumaczenia i uzyska jednoznaczną odpowiedź negatywną. Fakt zadania owego pytania i uzyskanej odpowiedzi należy wówczas zamieścić w protokole, który zawsze powinien być sporządzony w j. polskim.

(źródło: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów i informacja uzyskana w CKSST telefonicznie)

👉🏻  Czy przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz publiczna jej obrona mogą być przeprowadzone na jednym posiedzeniu wspólnej komisji doktorskiej (tj. w tym samym dniu)?

W świetle obowiązującego prawa nie jest to dopuszczalne. Przewód doktorski jest sekwencją czynności, gdzie przystąpienie do czynności następnej uwarunkowane jest zakończeniem, z pozytywnym wynikiem, czynności poprzedniej. Obowiązujące przepisy regulujące m.in. tryb przeprowadzania przewodów doktorskich przewidują, że po przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony musi być ona na co najmniej 10 dni przed obroną wyłożona do wglądu, w celu zapoznania się z jej treścią. Stosowne ogłoszenie o terminie i miejscu obrony, a także o miejscu wyłożenia rozprawy doktorskiej musi być podane do wiadomości na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. Wyłożenie do wglądu rozprawy w celu zapoznania się z jej treścią przed jej przyjęciem, a więc przed rozstrzygnięciem, że w takiej właśnie postaci będzie ona przedmiotem obrony, nie spełnia wymagań prawa.

(źródło: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów)

👉🏻  W którym momencie przewodu doktorskiego określa się dziedzinę i dyscyplinę stopnia, który ma otrzymać kandydat do tego stopnia?

Przewód doktorski jest szczególnym rodzajem postępowania administracyjnego. Przedmiot tego postępowania musi być określony z chwilą jego wszczęcia, tj. w uchwale o wszczęciu przewodu doktorskiego. Musi być w tym momencie przesądzone pełne określenie stopnia, którego uzyskanie jest celem wszczynanego postępowania. W świetle art. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stopnie określone są zarówno przez rodzaj stopnia (np. doktor) oraz przez nazwę dziedziny naukowej i dyscyplinę naukową. Bez określenia dziedziny i dyscypliny stopnia, który ma być nadany, nie można określić wymagań, które stawiać należy kandydatowi do stopnia, m.in. dyscypliny, w której ma być złożony egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej. W konsekwencji – bez określenia, w chwili wszczęcia przewodu, dziedziny i dyscypliny, w której ma być nadany stopień, nie można prawidłowo prowadzić przewodu doktorskiego.

(źródło: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów)

👉🏻  Czy kandydat do stopnia doktora ma prawo zapoznać się w toku przewodu z recenzjami przygotowanymi w jego sprawie?

Postępowanie w sprawie nadania stopnia prowadzone przez radę jednostki uprawnionej jest postępowaniem administracyjnym, w którym kandydat do stopnia jest stroną – przysługują mu więc prawa strony. Wynika stąd prawo zapoznania się kandydata z recenzjami przygotowanymi w jego przewodzie.

(źródło: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów)