Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspólne nadania stopnia doktora

 1. Stopień doktora może być nadany przez UJ wspólnie z innymi uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub instytutami międzynarodowymi w dyscyplinie, w której każda z tych jednostek posiada kategorię naukową A+, A lub B+, a także z podmiotami zagranicznymi posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień (zwanymi dalej stroną partnerską).
 2. UJ zawiera w formie pisemnej umowę z podmiotem, z którym wspólnie ma być nadany stopień doktora, określającą zasady współpracy, a w szczególności: sposób potwierdzenia efektów uczenia się, skład i sposób powołania komisji doktorskiej i recenzentów, sposób i miejsce przeprowadzenia obrony, podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on, wzór dyplomu - jeśli umowa przewiduje wydanie wspólnego dyplomu, sposób ponoszenia kosztów postępowania.
 3. W ramach zawartej umowy:
  • kandydatowi zapewniania jest wspólna opieka naukowa, sprawowana przez promotora (z UJ lub ze strony partnerskiej) lub dwóch promotorów (z UJ i strony partnerskiej),
  • w uzgodnionym języku przygotowywana jest rozprawa doktorska,
  • wspólnie przeprowadzane są czynności postępowania ws. nadania stopnia doktora.
 4. Wspólne nadanie stopnia doktora prowadzi o uzyskania stopnia doktora w Polsce oraz równoważnego stopnia naukowego w kraju, w którym siedzibę ma strona partnerska, w wyniku czego:
  • strony partnerskie wydają wspólny dyplom doktorski, którego wzór należy określić w umowie. albo
  • jedna ze stron porozumienia wydaje dyplom doktorski.
  W obydwu przypadkach dyplom doktorski musi spełniać wymogi prawa polskiego.

Akty prawne

Akty prawne związane ze wspólnymi nadaniami stopnia doktora znajdują się na stronie: ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/studia-doktoranckie