Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenia

WAŻNE! Informacje związane z wymienionymi poniżej świadczeniami nie dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich, z wyjątkiem tych będących na przedłużeniu kształcenia. Uczestnicy szkół doktorskich, którzy pobierają stypendium, zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego wypełniając oświadczenie stypendialne w biurze swojej szkoły doktorskiej.

Doktorant, który nie ukończył 26. roku życia i nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę oraz umowę zlecenie, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Doktorant może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków jeżeli rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia, lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.

Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do ukończenia 26. roku życia (zgłoszenia do ubezpieczenia małżonka można dokonać również po ukończeniu przez niego 26 r. ż.).

W wyjątkowych przypadkach, doktorant, który nie ukończył 26. roku życia i nie może być z ważnych powodów ubezpieczony przez rodziców lub dziadków, może do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Doktorant, który ukończył 26. rok życia, w świetle obowiązujących przepisów, nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków. W przypadku gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiada małżonka, który ma własny tytuł do ubezpieczenia, powinien do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po zaakceptowaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenia można dokonać zdalnie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego (odnośniki są dostępne poniżej). Osoba, która nie ukończyła 26 r. ż. i chce ubezpieczyć się na Uczelni, ma obowiązek przesłania dodatkowego oświadczenia, które powinno wyjaśniać, dlaczego nie może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Rejestracją do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Collegium Medicum UJ zajmuje się odpowiedni Dziekanat UJ CM.

Wnioski o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

  1. Zgłoszenie siebie do ubezpieczenia zdrowotnego na UJ– za pośrednictwem formularza elektronicznego
  2. Zgłoszenie członka rodziny osoby ubezpieczonej na UJ – za pośrednictwem formularza elektronicznego
  3. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego– wysyłając informacje na ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl
  4. Zmiana danych osoby ubezpieczonej– wysyłając informacje na ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

Wymagane dokumenty, które należy załączyć podczas wypełniania formularza elektronicznego

Zgłoszenie siebie do ubezpieczenia zdrowotnego

  • W przypadku braku Karty Polaka należy przesłać dokument potwierdzający polskie pochodzenie na podstawie przepisów o repatriacji.
  • Dodatkowe oświadczenie w przypadku zgłoszenia studenta, który nie ukończył 26 r. ż.

Ubezpieczenie członka rodziny doktoranta

Ubezpieczony doktorant (z wyjątkiem doktorantów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawartej z NFZ w rozumieniu przepisów o repatriacji) może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty

  • akt małżeństwa
  • akt urodzenia dziecka
  • numer PESEL zgłaszanej osoby (jeżeli został nadany)

Okres ochronny

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku doktorantów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Dokument ZUS ZWUA można odebrać w Biurze Działu Spraw Studenckich, które prowadzi ubezpieczenia zdrowotne.

Ubezpieczenie NNW

Informacja o ubezpieczeniach doktorantów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) znajduje się na stronie Samorządu Studentów UJ.

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 marca 2021 roku
w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ