Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci – obywatele polscy

Doktorant, który nie ukończył 26. roku życia i nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę oraz umowę zlecenie, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Doktorant może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków jeżeli rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia, lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.

Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do ukończenia 26. roku życia (zgłoszenia do ubezpieczenia małżonka można dokonać również po ukończeniu przez niego 26 r. ż.).
W wyjątkowych przypadkach, doktorant, który nie ukończył 26. roku życia i nie może być z ważnych powodów ubezpieczony przez rodziców lub dziadków, może do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Doktorant, który ukończył 26. rok życia, w świetle obowiązujących przepisów, nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków. W przypadku gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiada małżonka, który ma własny tytuł do ubezpieczenia, powinien do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Doktoranci – cudzoziemcy

Doktorant – cudzoziemiec, który  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia. W przypadku, gdy student/doktorant nie posiada tytułu do ubezpieczenia we własnym kraju może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.

Doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który studiuje w Polsce i został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, m.in. z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia (jeżeli doktorant ukończył 26. rok życia), ubezpieczenie przy małżonku posiadającym własny tytuł do ubezpieczenia, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia.

Doktorant, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ pod adresem ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków (kontakt: www.nfz-krakow.pl/kontakt). 

Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po zaakceptowaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenia można dokonać zdalnie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza elektronicznego (odnośniki są dostępne poniżej). Osoba, która nie ukończyła 26 r. ż. i chce ubezpieczyć się na Uczelni, ma obowiązek przesłania dodatkowego oświadczenia, które powinno wyjaśniać, dlaczego nie może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Rejestracją do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Collegium Medicum UJ zajmuje się odpowiedni Dziekanat UJ CM.

Zdalne zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego: 

 1. Zgłoszenie siebie do ubezpieczenia zdrowotnego na UJ – za pośrednictwem formularza elektronicznego
 2. Zgłoszenie członka rodziny osoby ubezpieczonej na UJ (nie dotyczy osób z umową NFZ) – za pośrednictwem formularza elektronicznego
 3. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego – wysyłając informacje na ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl
 4. Zmiana danych osoby ubezpieczonej – wysyłając informacje na ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

Wymagane dokumenty

Doktoranci: obywatele polscy:

 • dowód osobisty
 • legitymacja doktoranta

Doktoranci: cudzoziemcy – obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • legitymacja doktoranta
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

Doktoranci: cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji:

 • paszport
 • Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie
 • legitymacja doktoranta
 • umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Wadowicka 8W)*
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

Ubezpieczenie członka rodziny doktoranta

Ubezpieczony doktorant (z wyjątkiem doktorantów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawartej z NFZ w rozumieniu przepisów o repatriacji) może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • akt małżeństwa*
 • akt urodzenia dziecka*
 • numer PESEL zgłaszanej osoby

Dane kontaktowe

Ubezpieczenia zdrowotne prowadzone są przez

Dział Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4, pokój nr 8
godziny przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 9:00-14:00

Ewentualne pytania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego prosimy kierować na poniższe adresy email:

ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl
ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

Przydatne informacje

Okres ochronny

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku doktorantów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Dokument ZUS ZWUA można odebrać w Biurze Działu Spraw Studenckich, które prowadzi ubezpieczenia zdrowotne.

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 8 Rektora UJ z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenie NNW

Informacja o ubezpieczeniach doktorantów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) znajduje się na stronie Samorządu Studentów UJ.