Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium doktoranckie

Informacje ogólne

Stypendium doktoranckie w rozumieniu art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) przyznawane jest przez rektora uczelni na okres 12 miesięcy. Jego wysokość nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, co odpowiada 1470 zł.

Aby otrzymać stypendium doktoranckie doktorant musi spełnić wymogi określone w § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696). Zgodnie z tym przepisem:

„1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
2) wykazuje się zaangażowaniem w:
a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;
3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej”.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie w drodze uchwały.

W jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie stypendium doktoranckie musi otrzymać nie mniej niż 50% liczby doktorantów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie od roku akademickiego 2017/2018.

W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018, w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, stypendium doktoranckie powinno otrzymać procentowo nie mniej doktorantów niż w roku akademickim 2015/2016.

Wniosek

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u kierownika studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego są opiniowane przez doktorancką komisję stypendialną. Po dokonaniu ich oceny doktorancka komisja stypendialna przesyła rektorowi uczelni listy rankingowe, na których wskazane są osoby rekomendowane do otrzymania stypendium doktoranckiego.

Termin

Termin składania wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego upływa 20 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Do 30 września możliwe jest uzupełnienie wniosku o dane dotyczące osiągnięć, które miały miejsce w terminie od 20 do 30 września.

Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.

Dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po czwartym roku, sporządza się odrębną listę rankingową. Doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie okresu odbywania studiów w trakcie studiów uwzględnia się na liście rankingowej tego roku studiów, na który zostali wpisani.

Wstrzymanie wypłaty

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów i nieuzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej zaprzestaje się wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

W przypadku ukończenia studiów w terminie późniejszym niż określony w programie tych studiów, niezależnie od uzyskanej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje się wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

Ukończenie studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskanie wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium doktoranckiego znajdują miejsce w zarządzeniu nr 43 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Informacje ogólne

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o którym mowa w art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym jest przyznawane przez rektora uczelni na okres 12 miesięcy. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł.

Aby otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorant musi wyróżniać się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie w drodze uchwały.

Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Wniosek

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u kierownika studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego są opiniowane przez doktorancką komisję stypendialną. Po dokonaniu ich oceny doktorancka komisja stypendialna przesyła rektorowi uczelni listy rankingowe, na których wskazane są osoby rekomendowane do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje doktorantom korzystającym z przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich.

Dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po czwartym roku, sporządza się odrębną listę rankingową. Doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie okresu odbywania studiów w trakcie studiów uwzględnia się na liście rankingowej tego roku studiów, na który zostali wpisani.

Wstrzymanie wypłaty

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów i nieuzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej zaprzestaje się wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

W przypadku ukończenia studiów w terminie późniejszym niż określony w programie tych studiów, niezależnie od uzyskanej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje się wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

Ukończenie studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskanie wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej

Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego znajdują miejsce w zarządzeniu nr 44 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim.