Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy dyscyplinarne

Student/doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz za popełnienie czynów niegodnych studenta/doktoranta.

Zawiadomienie o naruszeniu przez studenta/doktoranta przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez nich czynów niegodnych studenta/doktoranta składa do prorektora UJ ds. dydaktyki kierownik jednostki organizacyjnej za pośrednictwem dziekana wydziału.

Prorektor UJ ds. dydaktyki po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez studenta/doktoranta przewinienia dyscyplinarnego może:

- skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw studentów i doktorantów UJ  z poleceniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;

- przekazać sprawę do Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego;

- wymierzyć obwinionemu studentowi/doktorantowi w przypadku popełnienia przewinienia mniejszej wagi karę upomnienia Rektora.