Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Terminy

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach oraz dokumenty poświadczające zdarzenie. Oświadczenie o dochodach należy wypełnić w systemie USOSweb, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu dochodu w rodzinie doktoranta w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.

Zasady przyznawania

Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

Wysokość zapomogi

Maksymalną wysokość zapomogi określa Rektor UJ w porozumieniu z organem Towarzystwa Doktorantów UJ. Aktualną maksymalną wysokość zapomogi można odnaleźć w Aktualnościach.