Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Terminy

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach oraz dokumenty poświadczające zdarzenie. Oświadczenie o dochodach należy wypełnić w systemie USOSweb, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu dochodu w rodzinie doktoranta w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.

Zasady przyznawania

Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

Wysokość zapomogi

Maksymalną wysokość zapomogi określa Rektor UJ w porozumieniu z organem Towarzystwa Doktorantów UJ. Aktualną maksymalną wysokość zapomogi można odnaleźć w Aktualnościach.