Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Podstawa prawna

Na podstawie art. 199c ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni. Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania tego świadczenia reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. 2015 r., poz. 1051).

Zasady przyznawania 

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra rektorowi za pośrednictwem dziekana wydziału. Rektor przekazuje do ministerstwa tylko wnioski pozytywnie zaopiniowane przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej (Radę Wydziału).

Zasady ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 oraz wzór wniosku zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Terminy

Wniosek o stypendium ministra należy zarejestrować w systemie USOSweb i złożyć wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia na wydziale.

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2018/2019:

Wydział UJ Termin składania wniosków
Wydział Prawa i Administracji 18 września 2018 r.
Wydział Filologiczny 27 września 2018 r.
Wydział Filozoficzny 17 września 2018 r.
Wydział Matematyki i Informatyki 21 września 2018 r.
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 21 września 2018 r.
Wydział Chemii 10 września 2018 r.
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 20 września 2018 r.
Wydział Historyczny 14 września 2018 r.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 4 września 2018 r.
Wydział Biologii 11 września 2018 r.
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 21 września 2018 r.
Wydział Polonistyki 30 września  2018 r.
Wydział Geografii i Geologii 4 września  2018 r.
Wydział Nauk o Zdrowiu 5 września 2018 r.
Wydział Farmaceutyczny  15 września  2018 r.
Wydział Lekarski  14 września  2018 r.