Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu MOST (amu.edu.pl)

Począwszy od roku akademickiego 2011/2012 uczestnicy studiów III stopnia, a obecnie Szkół Doktorskich, mają możliwość realizowania zainteresowań naukowych na wybranym, innym niż macierzysty uniwersytecie, poprzez uczestniczenie w zajęciach, sporządzenie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej oraz pracę laboratoryjną i innego rodzaju współpracę naukową, jeśli została ona wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. Pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest ukończenie pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej oraz uzyskanie opinii opiekuna naukowego precyzującej program, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni. Doktoranci chcący uczestniczyć w Programie MOST mają obowiązek przedstawienia dyrektorowi macierzystej szkoły doktorskiej indywidualnego planu badawczego oraz uzyskania akceptacji dla tego planu.

W trakcie całego okresu kształcenia w szkole doktorskiej, doktoranci mogą przebywać poza uczelnią macierzystą w ramach Programu MOST maksymalnie dwa semestry. W programie można uczestniczyć na wybranym uniwersytecie przez cały rok akademicki lub dwukrotnie przez okres jednego semestru, jak również przez okres jednego semestru na dwóch różnych uniwersytetach.

Rejestracja na program MOST

Pierwszym krokiem potwierdzającym chęć uczestnictwa w Programie MOST jest rejestracja w systemie IRK MOST: Internetowa Rekrutacja Kandydatów (amu.edu.pl)

Wypełniony wniosek należy wydrukować i przedstawić do zaopiniowania Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.

Skan dokumentu wraz z załączoną opinią Opiekuna naukowego określającą program, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni należy przesłać do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST na adres joanna.hedrick@uj.edu.pl od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

Koordynator programu MOST przedstawi wniosek do akceptacji Prorektora UJ ds. dydaktyki. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

Decyzję o zakwalifikowaniu doktoranta podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego i zawiadamia o sposobie rozpatrzenia wniosku doktoranta, uczelnię macierzystą oraz Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.

W trakcie odbywania studiów w ramach Programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca doktorantowi uczelnia macierzysta.

Doktoranci zakwalifikowani do udziału w Programie MOST na UJ mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Odpowiedni wniosek można złożyć za pośrednictwem Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) po otrzymaniu danych do pierwszego logowania z jednostki przyjmującej na UJ. W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy przesłać kopię odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka na adres iso@uj.edu.pl tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji do Programu MOST.

Szczegółowe dane dotyczące domów studenckich UJ

Zakończenie wymiany

Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem dokumentu poświadczającego realizowane przez doktoranta zajęcia dydaktyczne, kwerendy biblioteczne i inne. Poświadczeniem takim może być KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ lub dokument wystawiony przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej, w którym zostaną zawarte szczegółowe informacje na temat pobytu doktoranta w uczelni przyjmującej.

Po powrocie na uczelnię macierzystą, doktoranci mają obowiązek przedstawić Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej dokument poświadczający zakończenie uczestnictwa w Programie. Dyrektor po zapoznaniu się z jego treścią podejmie decyzję, czy doktorant wywiązał się ze zobowiązań zawartych przed wyjazdem.

Zaliczenie semestru lub roku przez doktoranta odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie Szkoły Doktorskiej.

Uczestnicy wymiany otrzymują także CERTYFIKAT zaświadczający o uczestnictwie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie MOST!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MOST (amu.edu.pl) oraz Internetowa Rekrutacja Kandydatów (amu.edu.pl).

Pliki do pobrania

Dokumenty ułatwiające organizację pobytu w ramach Programu MOST dla Doktorantów (Szkoły doktorskie)

Powyższe dokumenty dostępne są do pobrania również na stronie Dokumenty do pobrania | MOST (amu.edu.pl).

Kontakt

Joanna Hedrick

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Ingardena 6, p. 1.19 (wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel.: +48 12 663 26 76
e-mail: joanna.hedrick@uj.edu.pl