Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Począwszy od roku akademickiego 2011/2012 uczestnicy studiów III stopnia mają możliwość realizowania zainteresowań naukowych na wybranym, innym niż macierzysty uniwersytecie, poprzez uczestniczenie w zajęciach, sporządzenie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej oraz pracę laboratoryjną i innego rodzaju współpracę naukową, jeśli została ona wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. Pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Oferta wraz z ilością miejsc dla doktorantów w ramach poszczególnych dziedzin i dyscyplin studiów jest dostępna pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

Warunkiem przystąpienia do Programu jest ukończenie pierwszego roku studiów oraz uzyskanie opinii opiekuna naukowego precyzującej program, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni.

 

Rejestracja na program MOST

Pierwszym krokiem potwierdzającym chęć uczestnictwa w Programie MOST jest rejestracja w terminach:

  • od 31 października do 30 listopada na semestr letni.

Rejestracja odbywa się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie wskazanej powyżej.

Wypełniony wniosek należy wydrukować i przedstawić do zaopiniowania Kierownikowi studiów doktoranckich (studia doktoranckie) lub Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej (Szkoły Doktorskie).

Skan dokumentu wraz z załączoną opinią Opiekuna naukowego określającą program, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni należy przesłać do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST: iso@uj.edu.pl. Termin składania podań: 20-05-2022

Koordynator programu MOST przedstawi wniosek do akceptacji Prorektora UJ ds. dydaktyki. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

Decyzję o zakwalifikowaniu doktoranta podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego i zawiadamia o sposobie rozpatrzenia wniosku doktoranta, uczelnię macierzystą oraz Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.

W trakcie odbywania studiów w ramach Programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca doktorantowi uczelnia macierzysta.

Doktoranci zakwalifikowani do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany WNIOSEK należy złożyć osobiście, w formie skanu lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (ul. Ingardena 6, 31-060 Kraków) po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w programie.  W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy do dokumentacji dołączyć kopię odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka. Informacje o przydzieleniu miejsc będą rozsyłane z adresu iso@uj.edu.pl i pod tym adresem będzie można uzyskać wszelkie informacje.  

Szczegółowe dane dotyczące domów studenckich UJ

Zakończenie wymiany

Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem dokumentu poświadczającego realizowane przez doktoranta zajęcia dydaktyczne, kwerendy biblioteczne i inne. Poświadczeniem takim może być KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ lub dokument wystawiony przez Kierownika studiów doktoranckich, Dziekana Wydziału (studia doktoranckie) lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej (Szkoły Doktorskie), w którym zostaną zawarte szczegółowe informacje na temat pobytu doktoranta w uczelni przyjmującej.

Po powrocie na uczelnię macierzystą, doktoranci mają obowiązek przedstawić Kierownikowi studiów doktoranckich, Dziekanowi Wydziału (studia doktorankcie) lub Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej (Szkoły Doktorskie) dokument poświadczający zakończenie uczestnictwa w Programie. Kierownik/Dziekan/Dyrektor po zapoznaniu się z jego treścią podejmie decyzję, czy doktorant wywiązał się ze zobowiązań zawartych przed wyjazdem.

Zaliczenie semestru lub roku przez doktoranta odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej.

Uczestnicy wymiany otrzymują także CERTYFIKAT zaświadczający o uczestnictwie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie MOST!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST.

Pliki do pobrania

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim dla studentów programu MOST

Dokumenty ułatwiające organizację pobytu w ramach Programu MOST dla Doktorantów

  • doktoranci – studia doktoranckie

Porozumienie o programie zajęć

Karta okresowych osiągnięć

Aneks do porozumienia o programie zajęć

  • doktoranci – szkoły doktorskie

Porozumienie o programie zajęć

Karta okresowych osiągnięć

Aneks do porozumienia o programie zajęć

Powyższe dokumenty dostępne są do pobrania również na stronie most.amu.edu.pl/index.php/doc/dokumenty-do-pobrania.

Kontakt

Natalia Porabik

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Ingardena 6, p. 1.19 (wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel.: +48 12 663 26 75
e-mail: iso@uj.edu.pl