Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tok studiów doktoranckich

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2020 r. poz. 226.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. 2017 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (obowiązuje od 1.10.2019 r.)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (wersja w języku angielskim)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (wersja w języku rosyjskim)

Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich - tekst jednolity 

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 101 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 czerwca 2013 roku
w sprawie: wprowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim nowego wzoru indeksu doktoranta

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2012 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich

Opis studiów doktoranckich

Plan studiów doktoranckich

Sylabus przedmiotu na studiach doktoranckich

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim elektronicznej legitymacji doktoranta od roku akademickiego 2012/2013