Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

W USOSweb dostępny jest wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. O wsparcie mogą ubiegać się studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie są uprawnieni do zapomogi z Funduszu Stypendialnego.

JM Rektor UJ biorąc pod uwagę szczególne okoliczności utworzył 18 maja 2020 r. Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Student lub uczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie zapomogi:

  1. w przypadku gdy znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej związanej z pandemią COVID-19, w szczególności polegającej na: utracie przez niego, jego małżonka lub rodziców źródła dochodu, zmniejszeniu wysokości osiąganego dochodu lub śmierci osoby najbliższej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
    oraz
  2. nie spełnia warunków do otrzymania zapomogi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oznacza to, że jeżeli jesteś w trudnej sytuacji związanej z pandemią, ale nie jesteś uprawniony do otrzymywania zapomogi z Funduszu Stypendialnego np. z powodu odbywania studiów na innych zasadach niż obywatele polscy (studenci przyjęci przed rokiem akademickim 2019/2020) czy też posiadasz tytuł zawodowy magistra to możesz ubiegać się o zapomogę z nowoutworzonego Funduszu.

Zapomogę z Funduszu można otrzymać jeden raz, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dwa razy z zastrzeżeniem, że zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia. Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w systemie USOSweb, zakładka Dla wszystkich -> Wnioski, do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi np. utraty pracy w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Do wniosku należy dołączyć, w formie elektronicznej, dokumenty potwierdzające zdarzenie (np. skan rozwiązania umowy) oraz wykazać wpływ zdarzeń wskazanych w treści załączonych dokumentów na sytuację finansową wnioskodawcy (straty lub koszty). Wniosku wyjątkowo nie należy drukować.

Zapomoga będzie przyznawana w kwocie do 1000 zł, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 2000 zł.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 49 Rektora UJ z 18 maja 2020 roku w sprawie: Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020