Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór kandydatur do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademiki 2018/2019. Kandydatury należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie wydrukować jednostronnie i wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą uzyskane osiągnięcia złożyć na wydziale.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor UJ przekaże te wnioski, które uzyskają pozytywną opinię właściwej Rady Wydziału. Aby otrzymać stypendium ministra, poza wykazaniem osiągnięć naukowych, artystycznych lub w sporcie, należy spełnić wymogi formalne.

Zarówno w przypadku studentów jak i doktorantów niezbędne jest uzyskanie zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2017/2018 i wpisu na kolejny rok studiów (na rok akademicki 2018/2019). Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2017/2018 nie jest wymagane tylko wtedy, jeżeli student lub doktorant jest wpisany na rok studiów przewidziany w planie (doktoranci – w programie) tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka. Oznacza to m.in., że doktoranci korzystający po 4 roku z okresu przedłużenia odbywania studiów doktoranckich nie są uprawnieni do otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

O przyznanie stypendium można starać się po ukończeniu 1 roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub doktoranckich na podstawie osiągnięć uzyskanych w trakcie tych studiów. W przypadku studentów studiów drugiego stopnia pod uwagę brane są osiągnięcia uzyskane podczas studiów pierwszego stopnia ukończonych w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia studiów drugiego stopnia. Średnia ocen nie jest brana pod uwagę.

Terminy zgłaszania kandydatur: studenci | doktoranci

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki